fbpx

ISO 31000:2018 – Quản lý rủi ro – Hướng dẫn

Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn quản lý các ri ro mà tổ chức phải đi mặt. Việc áp dụng các hướng dẫn này có thể được tùy chnh theo tổ chức và bối cảnh của tổ chức.

Tiêu chun này đưa ra cách tiếp cận chung để quản lý mọi loại ri ro và không cho một ngành công nghiệp hay lĩnh vực cụ thể.

Tiêu chuẩn này có thể được sử dụng trong suốt vòng đời của tổ chức và có thể được áp dụng cho bất kỳ hoạt động nào, k cả việc ra quyết định  tất cả các cấp.

ISO 31000 - Quản lý rủi ro
ISO 31000 – Quản lý rủi ro
Kiệt Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!