fbpx

Nghị định 84/2019/NĐ-CP về Quản lý phân bón

 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.
 2. Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về quản lý phân bón hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.
 3. Nghị định 84/2019/NĐ-CP với nhiều điều khoản, quy định khác với Nghị định 108 theo hướng đơn giản và cắt giảm các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp; có một số nội dung mới cần lưu ý như sau:

  – Thứ nhất: Về phân loại phân bón được chia thành 3 nhóm là: Phân bón hóa học, phân bón hữu cơ, phân bón sinh học (Điều 3 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP). Việc phân loại chi tiết từng nhóm phân bón được thực hiện theo Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT ngày 27/8/2019 của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón QCVN 01-189: 2019/BNNPTNT. Quy chuẩn này có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.

  – Thứ hai: Về quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam: Nếu cấp trước ngày 1/1/2020 được sử dụng cho đến hết thời hạn lưu hành ghi trong quyết định (khoản 3 Điều 85 Luật Trồng trọt). Trước khi hết thời hạn lưu hành 3 tháng, tổ chức cá nhân có nhu cầu gia hạn phải thực hiện gia hạn (khoản 3 Điều 5 Nghị định số 84/2019/NĐ-CP).

  – Thứ ba: Về khảo nghiệm phân bón: Các loại phân bón không phải khảo nghiệm được quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 39 Luật Trồng trọt.

  – Thứ tư: Về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, buôn bán phân bón: Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón theo quy định tại khoản 3 Điều 85 Luật Trồng trọt.

  Đối với các cơ sở sản xuất phân bón nếu buôn bán phân bón do mình sản xuất ra thì không phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón (quy định tại 1 Điều 42 Luật Trồng trọt).

Kiệt Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!