fbpx

QCVN 01-189:2019/BNNPTNT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân bón

Ngày 27 tháng 8 năm 2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BNNPTNT. Trong đó, có ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng phân bón QCVN 01-189: 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020.

Quy chuẩn này quy định về phân loại, chỉ tiêu chất lượng, yếu tố hạn chế, phương pháp thử và yêu cầu quản lý đối với phân bón trong quá trình sản xuất, buôn bán và nhập khẩu phân bón.

Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực phân bón tại Việt Nam.

Kiệt Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!