fbpx

Câu hỏi thường gặp về hệ thống quản lý

Chất lượng là gì?

Chất lượng là Mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có của một đối tượng đáp ứng các yêu cầu.

CHÚ THÍCH 1: Thuật ngữ “chất lượng” có thể được sử dụng với những tính từ như kém, tốt, tuyệt hảo.

CHÚ THÍCH 2: “Vốn có”, trái nghĩa với “được gán cho”, nghĩa là có trong đối tượng.

Một tổ chức định hướng vào chất lượng sẽ thúc đẩy văn hóa giúp dẫn đến hành vi, thái độ, hoạt động và quá trình mang lại giá trị thông qua việc đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng và các bên quan tâm khác có liên quan.

Chất lượng sản phẩm và dịch vụ của tổ chức được xác định bằng khả năng thỏa mãn khách hàng và ảnh hưởng mong muốn và không mong muốn tới các bên quan tâm liên quan.

Chất lượng của sản phẩm và dịch vụ không chỉ bao gồm chức năng và công dụng dự kiến mà còn bao gồm cả giá trị và lợi ích được cảm nhận đối với khách hàng.

Kiệt Nguyễn

Hệ thống quản lý chất lượng là gì?

Hệ thống quản lý chất lượng là tập hợp các yếu tố có liên quan hoặc tương tác lẫn nhau của tổ chức có liên quan đến để thiết lập chính sách, mục tiêu và các quá trình để đạt được các mục tiêu đó.

Một hệ thống quản lý chất lượng bao gồm các hoạt động theo đó tổ chức nhận biết các mục tiêu của mình và xác định các quá trình và nguồn lực cần thiết để đạt được kết quả mong muốn.

Hệ thống quản lý chất lượng quản lý các quá trình tương tác và các nguồn lực cần thiết để mang lại giá trị và thu được các kết quả cho các bên quan tâm liên quan.

Hệ thống quản lý chất lượng giúp lãnh đạo cao nhất tối ưu việc sử dụng nguồn lực có tính đến các hệ quả dài hạn và ngắn hạn của các quyết định của mình.

Hệ thống quản lý chất lượng đưa ra phương thức nhận biết các hành động nhằm giải quyết các hệ quả dự kiến, ngoài dự kiến khi cung cấp sản phẩm và dịch vụ.

Kiệt Nguyễn

Khái niệm hiệu quả và hiệu lực khác nhau như thế nào?

Hiệu quả: Quan hệ giữa kết quả đạt được và nguồn lực được sử dụng.

Hiệu lực: Mức độ theo đó các hoạt động đã hoạch định được thực hiện và đạt được các kết quả đã hoạch định.

Ví dụ để phân biệt hiệu lực và hiệu quả:
Công ty ABC xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015. Họ ban hành hệ thống tài liệu và đưa vào áp dụng trong toàn bộ công ty từ ngày 25/10/2018, hay nói cách khác, hệ thống tài liệu này chính thức có hiệu lực từ ngày 25/10/2018.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 25/10/2018, tất cả các phòng ban đều áp dụng và tuân thủ đúng theo các quy trình, biểu mẫu đã ban hành. Điều này có nghĩa là Hệ thống tài liệu này đã có hiệu lực trong toàn bộ công ty. Nếu các phòng ban áp dụng không đầy đủ hoặc không áp dụng theo các quy trinh, biểu mẫu đã ban hành, thì có nghĩa là hệ thống tài liệu này chưa có hiệu lực, hoặc mức độ hiệu lực chưa cao.

Giả sử các phòng ban đã áp dụng dụng đầy đủ các quy trình, biểu mẫu; lãnh đạo công ty cũng tham gia vào quá trình xây dựng và áp dụng ISO; đã thành lập các bộ phận chuyên trách về ISO. Với những điều kiện và nguồn lực đã bỏ ra như vậy, sau 01 năm kể từ ngày 25/10/2018, công ty tổ chức xem xét và đánh giá, nhận thấy rằng chất lượng sản phẩm đã ổn định hơn, tỷ lệ lỗi giảm khá đáng kể, khách hàng tin tưởng sản phẩm của công ty nhiều hơn, số lượng đặt hàng tăng lên, đồng thời nhân viên công ty cũng có trách nhiệm hơn với công ty do mọi việc đã được chuẩn hóa. Như vậy, so với các nguồn lực bỏ ra, thì kết quả thu nhận được như trên chứng tỏ việc áp dụng ISO 9001:2015 tại công ty đã mang lại hiệu quả thật sự.

Kiệt Nguyễn
Kiệt Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!