fbpx

Codex ban hành tiêu chuẩn HACCP mới

Ngày 23/11/2020, Ủy ban Codex đã ban hành phiên bản mới nhất “Các nguyên tắc về vệ sinh thực phẩm” với số hiệu CXC 1-1969. Nói theo cách thông dụng thì đây chính là tiêu chuẩn về Hệ thống phân tích mối nguy và Kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) – phiên bản gần nhất có số hiệu CAC/RCP 1-1969, Rev.4- 2003.

Tham khảo: Tiêu chuẩn HACCP Codex mới (CXC 1-1969, Rev.5-2020)

Các Nguyên tắc chung về Vệ sinh thực phẩm: Thực hành vệ sinh tốt (GHPs) và Hệ thống Phân tích mối nguy và Kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) nhằm mục đích:

  • cung cấp các nguyên tắc và hướng dẫn về việc áp dụng GHPs áp dụng trong toàn bộ chuỗi thực phẩm để cung cấp thực phẩm an toàn và phù hợp cho nhu cầu tiêu dùng;
  • cung cấp hướng dẫn về việc áp dụng các nguyên tắc HACCP;
  • làm rõ mối quan hệ giữa GHPs và HACCP; và
  • cung cấp cơ sở để có thể thiết lập các quy tắc thực hành dành riêng cho từng ngành và sản phẩm cụ thể.

Codex ban hành tiêu chuẩn HACCP mới 1Một số thay đổi chính trọng tiêu chuẩn này:

Ủy ban Codex đã nhấn mạnh tầm quan trọng về việc nhà điều hành kinh doanh thực phẩm hiểu được bối cảnh tổ chức của họ, vị trí của họ trong chuỗi cung ứng thực phẩm, để có thể áp dụng tiêu chuẩn một cách linh hoạt và hiệu quả nhằm đảm bảo xác định các mối nguy liên quan, đánh giá nguy cơ và có thể kiểm soát chúng một cách hiệu quả thông qua việc thực hiện các thực hành vệ sinh tốt và kế hoạch HACCP.

Bối cảnh và việc áp dụng linh hoạt tiêu chuẩn này đã được phản ánh thông qua việc giải thích cụ thể hơn các thuật ngữ và thay thế một số thuật ngữ khác. Tiêu chuẩn này đã được chia thành 2 chương: Chương 1 – Thực hành Vệ sinh tốt (GHPs) và Chương 2 – Hệ thống HACCP.

  1. Thay đổi trong định nghĩa:

Thay từ “hủy bỏ” bằng “xử lý”, nếu thích hợp

Thay thế các từ “mất kiểm soát” bằng “sai lệch

Định nghĩa “ Nhà điều hành kinh doanh thực phẩm (FBO): Một đơn vị chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh ở bất kỳ bước nào trong chuỗi thực phẩm.

Tài liệu tham khảo liên quan đến vi sinh vật phát triển khả năng chống lại các chất khử trùng đã được xem xét cẩn thận và được thay thế bằng “chống chịu“.

  1. Văn hóa an toàn thực phẩm:

Đây có lẽ là thay đổi đáng kể nhất trong phiên bản mới. Văn hóa an toàn thực phẩm đã được đưa vào tiêu chuẩn và đã được tham chiếu trong các phần sau:

Vai trò của Cơ quan có thẩm quyền, Người điều hành Kinh doanh Thực phẩm và Người tiêu dùng

“Xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm tích cực bằng cách thể hiện cam kết cung cấp thực phẩm an toàn và phù hợp và khuyến khích các thực hành an toàn thực phẩm phù hợp;”

Cam kết quản lý về an toàn thực phẩm

“Nền tảng để vận hành thành công bất kỳ hệ thống vệ sinh thực phẩm nào là việc thiết lập và duy trì văn hóa an toàn thực phẩm tích cực, thừa nhận tầm quan trọng của hành vi con người trong việc cung cấp thực phẩm an toàn và phù hợp. Các yếu tố sau đây rất quan trọng trong việc xây dựng văn hóa an toàn thực phẩm tích cực:

Cam kết của ban lãnh đạo và tất cả nhân viên đối với việc sản xuất và xử lý thực phẩm an toàn;

Lãnh đạo đưa ra hướng đi đúng đắn và thu hút mọi nhân sự tham gia vào các hoạt động an toàn thực phẩm; nhận thức về tầm quan trọng của vệ sinh thực phẩm của tất cả nhân viên; 

Trao đổi cởi mở và rõ ràng giữa tất cả nhân viên trong ngành kinh doanh thực phẩm, bao gồm cả việc trao đổi những sai lệch và mong đợi; và 

Sự sẵn có của các nguồn lực đủ để đảm bảo hoạt động hiệu quả của hệ thống vệ sinh thực phẩm. ”

Kiệt Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!