fbpx

TCVN ISO/TS 22002-4:2018 VỀ CHƯƠNG TRÌNH TIÊN QUYẾT ATTP – PHẦN 4: SẢN XUẤT BAO BÌ THỰC PHẨM

1  Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu để thiết lập, áp dụng và duy trì các chương trình tiên quyết (PRP) nhằm giúp kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm trong việc sản xuất bao bì thực phẩm.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho mọi tổ chức, không phân biệt quy mô và mức độ phức tạp của việc sản xuất bao bì thực phẩm và/hoặc các sản phẩm trung gian. Tiêu chuẩn này không được thiết kế hoặc dự định sử dụng trong các bộ phận khác hoặc các hoạt động khác của chuỗi cung ứng thực phẩm.

CHÚ THÍCH 1: Tổ chức tự sản xuất bao bì thực phẩm (ví dụ: tự thổi chai và định hình/rót/làm kín các thùng/túi vô trùng) có thể tự quyết định nên áp dụng tiêu chuẩn này hay không.

Các tổ chức sản xuất bao bì thực phẩm đa dạng về bản chất và không phải mọi yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này đều áp dụng cho một tổ chức đơn lẻ. Mỗi tổ chức được yêu cầu phải tiến hành phân tích mối nguy an toàn thực phẩm được lập thành văn bản bao gồm từng yêu cầu. Khi thực hiện các biện pháp loại trừ hoặc áp dụng các biện pháp thay thế, các biện pháp này phải được chứng minh bằng phân tích mối nguy an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn này không phải là tiêu chuẩn hệ thống quản lý mà nhằm để cho các tổ chức sản xuất bao bì thực phẩm muốn áp dụng các PRP sử dụng để đáp ứng các yêu cầu quy định trong TCVN ISO 22000.

Tiêu chuẩn này được sử dụng cùng với TCVN ISO 22000.

Kiệt Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!