fbpx

Các thay đổi chính của ISO 45001 so với OHSAS 18001

ISO 45001 áp dụng Cấu trúc cấp cao (HLS – High Level Structure) của ISO, rất phổ biến cho tất cả các tiêu chuẩn ISO hiện nay. Một số thay đổi trong ISO 45001 so với OHSAS 18001 là do sự thay đổi sang cấu trúc cấp cao và do một số thay đổi cụ thể đối với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Các thay đổi chính của ISO 45001 so với OHSAS 18001 1

Khi ISO 45001 được ban hành, OHSAS 18001 sẽ dần dần được bãi bỏ. Các Tổ chức phải chuyển đổi sang tiêu chuẩn mới trước tháng 3 năm 2021. ISO 45001 là tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo khả năng tương thích cao với các tiêu chuẩn khác, như ISO 9001 và 14001. Điều này giúp việc triển khai và tích hợp vào các hệ thống quản lý khác dễ dàng hơn và mang lại giá trị gia tăng cho Tổ chức.

Nếu Tổ chức của bạn đang áp dụng OHSAS 18001, bạn sẽ nhận thấy hầu hết các yêu cầu trong ISO 45001. Tuy nhiên, có một vài thay đổi từ OHSAS 18001 mà Tổ chức của bạn phải chuẩn bị để chuyển đổi và tuân thủ ISO 45001.

Xem thêm: Bản dịch tiêu chuẩn ISO 45001:2018

Những thay đổi quan trọng trong Tiêu chuẩn ISO 45001

  • Bối cảnh hoạt động: Điều khoản 4.1, các vấn đề bên ngoài và nội bộ, giới thiệu các điều khoản mới để xác định có hệ thống và theo dõi bối cảnh của tổ chức.
  • Người lao động và các bên quan tâm khác: Điều khoản 4.2 giới thiệu việc tập trung vào nhu cầu và mong đợi của người lao động và các bên quan tâm khác và sự tham gia của người lao động. Điều này là để xác định một cách có hệ thống các yếu tố cần được quản lý thông qua hệ thống quản lý.
  • Quản lý rủi ro và cơ hội: Được mô tả trong các điều khoản 6.1.1, 6.1.2.3, 6.1.4, các công ty phải xác định, xem xét và, khi cần thiết, hành động để giải quyết bất kỳ rủi ro hoặc cơ hội nào có thể tác động (tích cực hoặc tiêu cực) của hệ thống quản lý để đưa ra các kết quả dự kiến của nó, bao gồm cải thiện sức khoẻ và an toàn tại nơi làm việc.
  • Cam kết lãnh đạo và quản lý: Tại điều khoản 5.1, ISO 45001 đã nhấn mạnh hơn vào sự tích cực tham gia và chịu trách nhiệm về tính hiệu quả của hệ thống quản lý của lãnh đạo cao nhất.
  • Mục tiêu và Hoạt động: Tăng cường tập trung vào các mục tiêu làm động lực thúc đẩy (Điều khoản 6.2.1, 6.2.2) và đánh giá hoạt động (Điều khoản 9.1.1).

Các yêu cầu mở rộng liên quan đến:

  • Sự tham gia, tham vấn của người lao động (5.4)
  • Trao đổi thông tin (7.4): Có tính quy định hơn về cơ chế trao đổi thông tin, bao gồm xác định cái gì, khi nào và trao đổi thông tin như thế nào.
  • Mua sắm, bao gồm các quá trình thuê ngoài và nhà thầu (8.1.4)

(Nguồn: https://tcvn.gov.vn/)

Kiệt Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!