fbpx

QCVN 01-1:2018/BYT – Quy chuẩn về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

QCVN 01-1:2018/BYT có hiệu lực từ ngày 15/6/2019.

QCVN về chất lượng nước ăn uống (QCVN 01:2009/BYT) và QCVN về chất lượng nước sinh hoạt (QCVN 02:2009/BYT) tiếp tục có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2021 khi Quy chuẩn k thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt được ban hành và có hiệu lực.

Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trước ngày 30/6/2021, đơn vị cấp nước có thể áp dụng một trong hai trường hợp sau:

1. Áp dụng QCVN 01-1:2018/BYT và phải thử nghiệm toàn bộ các thông số chất lượng nước sạch trong danh mục quy định tại Điều 4 của Quy chuẩn này.

2. Tiếp tục áp dụng QCVN 01:2009/BYT về chất lượng nước ăn uống, QCVN 02:2009/BYT về chất lượng nước sinh hoạt cho đến hết ngày 30/6/2021.

Kiệt Nguyễn
error: Cảnh báo: Nội dung đã được bảo vệ !!